ما همه سرباز توایم

علمدار نوشت:ما همه سرباز توایم...

پانوشت:لبیک یا خامنه ای,همان لبیک یا حسین است.

ته نوشت:نمی خواهم...

نه معشوقه ای را...

نه معشوقه بودن را...

نه شعر عاشقانه را...

نه عاشقان شعر را...

و نه حتی عشق را...

من همانم که دیگر عاشق,نخواهد بود...

دریافت