ما همه سرباز توایم

علمدار نوشت:ما همه سرباز توایم...