سرهنگ پاسدار شهید روح الله سلطانی

تقدیم به سبک بال عاشق شهرم...