افسران -  مشق انقلاب

علمدار نوشت:آن مرد آمد...

آن مرد از دل تاریکی آمد...

آن مرد با چراغ امید آمد...

آن مرد برای هدایت انقلاب آمد...

آن مرد برای مردم ایران آمد...

آن مرد آمد تا دیو بیرون رود...

پانوشت:نه به فا صله ها اعتنا کن...نه به غبار فراموشی...نقش ماندگارت در دل حک شده!!!

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD