افسران -  مشق انقلاب

علمدار نوشت:آن مرد آمد...

آن مرد از دل تاریکی آمد...

آن مرد با چراغ امید آمد...

آن مرد برای هدایت انقلاب آمد...