حضرت باران

علمدار نوشت:من از تمام آسمان یک باران را می خواهم.