جان برکفان

علمدار نوشت:چون لاله ها آتش نشان بودند
در شعله ها جان برکفان بودند