یا صادق آل الله

گلزار بقیع مدفنی را کم داشت
در هجر امام شیعیان ماتم داشت
می ریخت ز تابوت امام صادق
خاکی که مدینه بر سر عالم داشت

کاری از:امید رنجبر عمرانی,
سمیرا صنعتی کوپایی
با تشکر از :استاد احمد عزیزپور

دریافت