مردم گله مندند

 

رستم هم که باشی در برابر فشار واردات تاب نمیاوری!!!