امام حسن

 

آخرین کاشی صحن حسنی را ای کاش

زنده باشیم درآن لحظه و ما بگذاریم

کاری از :امید رنجبر عمرانی,رباب فاضل

شاعر:حسین صیامی

دریافت