افسران - کوفی بنایی نام مبارک علی

 

علمدار نوشت:سکان زمین و آسمان است علی

سلطان همه جهانیان است علی

دریافت