افسران - خورشید نسل زهرا

علمدار نوشت:تو نور خدایی,تو خورشید نسل زهرایی

امام دو عالم,غریب شهر سامرایی

پانوشت:تقدیم به امام مظلوم مان

#جانم_فدای_امام_نقی

دریافت