افسران -  دخیلک یا امام هادی(ع)

علمدار نوشت:دل را شراره غم تو پر شرار کرد

داغ تو قلب خسته دلان,داغدار کرد

پانوشت:فدای مظلومیت آقا امام هادی بشوم هر که هر چه از دستش بر می آید بسم الله...

دریافت