والپیپر آشوبم


بعد از رفتنت
نسبت به هر چیزی دلهره دارم !
به باز شدن در ،
زنگ تلفن ،
پیامک گوشی ،
صدای آشنا ،
نم باران ،
راه همیشگی ،
دلهره هایی که هیچ کدامشان
تو نیستی . . . !

#مریم_قهرمانلو

دریافت