رقیه

علمدار نوشت:دخترت را ببر به همراهت، خسته از دست روزگار شده

یا که تشخیص تو شده مشکل، یا دو چشم رقیه تار شده

گر به دور سرت نمی گردم، پر پرواز من شکسته شده

مثل سابق زبان نمی ریزم، دو سه دندان من شکسته شده

دریافت