هزار سنگر یعنی هزار فانوس

علمدار نوشت:این طرح تقدیم به حماسه سازان6بهمن 1360آمل...همان هایی که آمل را در چشم بر هم زدنی به هزارسنگر در طول تاریخ نظام اسلامی ایران مبدل کردند...همان هایی که باعث شدند تا در وصیت الهی و سیاسی امام رحمه الله نام مردم آمل و حماسه آفرینی آنها خوش بدرخشد.

پانوشت:اگر دعای سید انقلابی پشت و پناه من نبود تا کنون با سیل اینهمه بدخواهان نابود شده بودم,خداروشکر که هنوز دعاهایش پشت و پناهم است.

دریافت