افسران - پوستر پاسدار شهید روح الله سلطانی

علمدار نوشت:سهم من از آسمانی ها شده طراحی پوستر و حزن...
پانوشت:برایم دعا کنید که دلم بدجور خون است...

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD