افسران - لبیک علمدار

پانوشت:زمان آدم ها را دگرگون می کند...اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می دارد....هیچ چیز دردناک تر ازاین تضاد میان دگرگونیآدم ها و ثبات خاطره ها نیست!!!

دریافت سایز اصلی:DOWNLOAD