افسران -  شهید کمیل صفری تبار

علمدار نوشت:برای بعضی ها زمین دیگر کافی نیست و باید آسمانی شوند...تقدیم به شهید کمیل صفری تبار از شهدای صابرین که به ما نشان داد هنوز معبری به سوی آسمان باز است...

پانوشت:آرامشم در این روزها مدیون همان انتظارست که دیگر از هیچکس ندارم...

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD