افسران - خامنه ای ,خمینی دیگر است

علمدار نوشت:با خامنه ای کسی نگردد گمراه...

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD