افسران -  او فرزند اذان بود...

علمدار نوشت:به نظر بنده مهم ترین عاملی که یاد و خاطره شهید سید مجتبی علمدار را بعد از گذشت چندین سال زنده نگه داشته است نماز اول وقت این شهید بزرگوار می باشد همان طور که می دانید شهید علمدار در هنگام اذان صبح دیده به جهان گشود و و دیده از جهان ببست!!! راز سید مجتبی در همین است که الحق و الانصاف فرزند اذان بود و در هر فرصتی استفاده می کرد تا قدمی بیشتر به سوی خدا نزدیک گردد.

پانوشت:از دخترکی پرسیدم نجابت چیست؟...در جواب به من گفت:همان چیزی است که این روزها به آن خیانت می گویند!!!

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD