افسران - انیمیشن افسرانی من

دم همه بچه های افسران گرم
پانوشت:گفتم حالا که در بستر بیماری هستم و با گوشی بازی میکنم یه انیمیشن با این نرم افزار بزنم ببینم چی از آب در میاد و همینجوری با بچه های افسران به اشتراک بزارم