افسران -  آتش برافروختند تا بمانند اما...

علمدار نوشت:نداریم

پانوشت:نداریم

ته نوشت:شب رنگ نشو!!!...هر چند که رنگت را عوض می کنی تا جدید شوی اما بوی قدیم را می دهی...

دریافت در سایز اصلی:DOWNLOAD