افسران -  فرشته های زمینی

علمدار نوشت:فرصت طراحی نداشتم برای همین پوشه کارهای قدیمی خودم را باز کردم و چشمم به کار قدیمی که برای حجاب زده بودم افتاد!!!اما طراحی اش به دلم نچسبید و حسابی ساده و ابتدایی بود برای همین تصمیم گرفتم که پروژه را دوباره باز کنم و کمی ویرایش کنم و الحق و الانصاف زیباتر از قبل شد...کی تعریف نکنه بهتر از طراح!!!