افسران - پوستر روز عرفه

علمدار نوشت:ای نگار عرفاتی لک لبیک حسین...