افسران - فایل اصلاحیه:حاج حسین خرازی

علمدار نوشت:هر وقت یاد حاج حسین خرازی را می کنم در ذهنم یک عنوان فقط خطور می کند:عاشق شهادت...راستی اگر عاشق شهادت باشی دنیا هم برایت سنگین می شود این طرح تقدیم به حاج حسین دل های عاشق!!!